AutoOK wypożyczalnia samochodów w warszawie
wypożyczalnia - strona główna
wypożyczalnia - oferta
wypożyczalnia - cennik
wypożyczalnia - regulamin

Regulamin wypożyczalni samochodów AutoOK do umów zawieranych za pośrednictwem rezerwacji on-line lub telefonuPostanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez AutoOK w ramach Wypożyczalni Samochodów za pośrednictwem formularza internetowego. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).

3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

4. Strony:

a. Klient (Najemca): konsument

b. Wynajmujący: AutoOK Wypożyczalnia samochodów

5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem:

a. Klasy A i B może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca - ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,

b. Klasy C oraz pozostałych klas może zostać osoba, która ukończyła 23 lata, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca - ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.

Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu.

W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji "DANE KIEROWCY" wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu.

6. Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 ppkt. a) i 5 ppkt. b) Regulaminu osobę lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.

8. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu. Postanowienia pkt. 5 i 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

9. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia, aby osoba kierująca pojazdem posiadała stosowne uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem wymagane przez polskie prawo oraz spełniała wymogi i posiadała w momencie kierowania pojazdem dokumenty określone w Regulaminie.

10. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej kryteriów przewidzianych Regulaminem lub nie wskazanej w formularzu internetowym jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie określonej w Cenniku.

11. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.

12. Ilekroć w umowie najmu lub/i w Regulaminie mowa jest o obowiązkach Najemcy związanych z eksploatacją samochodu, obowiązki te obciążają również każdą osobę kierującą pojazdem. Najemca jest zobowiązany zapoznać każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

13. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.

14. W wypadku, jeśli Wynajmujący po akceptacji oferty, o której mowa w pkt 18 i 19 Regulaminu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.

15. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

16. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Zawarcie umowy

17. Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu rezerwacji on-line lub po rezerwacji złożonej telefonicznie z zastrzeżeniem pkt. 18,19 i 21 Regulaminu,

18. Po złożeniu przez Klienta w w/w sposób oferty, Wynajmujący jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w rozumieniu pkt. 17 Regulaminu w terminie do 4 godzin od otrzymania od Klienta w/w oferty na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu jednakże pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty płatności na poczet czynszu najmu na wskazany przez Wynajmującego numer konta bankowego

19. Dokonanie wpłaty wskazanej w pkt. 21 Regulaminu płatności na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego podany na jego stronie internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w rozumieniu pkt. 17 Regulaminu na podany przez Klienta adres e-mail lub numer faksu.

20. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego samochodu odpowiadającego kryteriom określonym przez Klienta Wynajmujący powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Najemce oraz zobowiązuje się do zwrotu wszelkich płatności dokonanych przez Klienta z tytułu rezerwacji samochodu na podany numer konta bankowego w terminie 5 dni

21. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:

a. zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków wynajmu pojazdów.

b. spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 5 i 23 Regulaminu,

c. złożenie zamówienia co najmniej 48 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym

d. dokonanie płatności na poczet czynszu najmu w wysokości 100 zł (zwaną dalej Opłatą Rezerwacyjną) lub pełną kwotą czynszu najmu przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany na stronie internetowej Wynajmującego.

22. Najemca może odstąpić od umowy najmu za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia faksem lub w bezpośrednio u Wynajmującego, co najmniej na 2 godziny przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego samochodu.

Najemca może również odstąpić od umowy najmu w w/w sposób po upływie 2 godzin przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu. W takim przypadku, odstąpienie od umowy może nastąpić tylko za zapłatą przez Najemcę kwoty równej Opłacie Rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie do 5 dni roboczych wpłaconych na podstawie pkt. 21 ppkt. d) Regulaminu odpowiednio : Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu.

23. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać:

a. Ważny dowód osobisty, w sytuacji, gdy klient jest obcokrajowcem - ważny paszport,

b. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,

c. Kartę płatniczą lub gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za wynajem,

24. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i inną osobę wskazaną przez niego, wymogów przewidzianych w pkt. 5 lub/ i pkt. 23 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie 5 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.

25. W razie niedokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do zwrotu Najemcy w terminie do 5 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.

Obowiązki Najemcy, Zasady użytkowania pojazdu

26. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),

b. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),

c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,

e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości.

27. Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę RP:

a) jest bezwzględnie zakazane w odniesieniu do następujących terytoriów: wszystkie kraje pozaeuropejskie oraz Rosja i wszystkie kraje powstałe z b. republik ZSRR za wyjątkiem państw wymienionych w pkt. 27 ppkt. c) Regulaminu

b) do krajów członkowskich Unii Europejskiej - nie wymaga uzyskania zgody Wynajmującego w razie wysłania przez Najemcę informacji ze wskazaniem miejsca (poprzez wyszczególnienie krajów) i terminu pobytu najpóźniej na dwa dni przed planowanym wyjazdem, drogą elektroniczną na adres e-mail : AutoOK@AutoOK.pl

c) jest dopuszczalne do: Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Czarnogóry, Albanii i Cypru oraz do krajów nie wymienionych w pkt. 27 ppkt. a) i b) Regulaminu pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na pisemny wniosek Najemcy.

W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 27 ppkt. a) - c) Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw czy holowania samochodu poza granicami RP (z wyjątkiem obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej) Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.

28. W szczególności zabrania się:

a. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,

b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,

c. palenia tytoniu w samochodzie,

d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.

W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a) albo c) bądź d) niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.

W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt. d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

29. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami,

zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

Opłaty

30. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

31. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

32. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

33. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za dwa pełne okresy płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia w zapłacie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.

Zwrot lub wymiana pojazdu

34. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie.

35. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane bezpośrednio u Wynajmującego. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane bezpośrednio u Wynajmującego.

36. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.

37. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym albo faksem.

38. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin .Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.

39. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

40. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.

41. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,

b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),

c. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,

d. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu,

e. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

42. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

43. W przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/ i polisy albo/ i kluczyków samochodu albo rzeczy wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami w nim przewidzianymi.

Serwis, przeglądy i naprawy

44. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika).

45. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (Infolinia: 0501 440 502) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

46. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu - procedura postępowania

47. W razie wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu niezwłocznie, nie później niż do 12 godzin od momentu zdarzenia oraz w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy do skontaktowania się z Infolinią (0501 440 502) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.

48. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.

Obowiązki Wynajmującego

49. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.

50. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego.

W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie:

a. utraty dowodu rejestracyjnego lub/ i polisy ubezpieczeniowej albo/ i kluczyków od samochodu,

b. rozliczania powstałej szkody w ciężar polisy AC,

c. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

Ubezpieczenie pojazdów

51. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "opłacie w związku ze zdarzeniem" należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

52. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,

b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego - franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,

f. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt 52 ppkt h. oraz ppkt i. Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc) + VAT),

g. wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż 500 zł (pięćset) + VAT),

h. kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca,

i. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca,

j. włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca,

k. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

53. Samochody nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty). Najemca będzie zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego samochodu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie niewywiązania się z tego obowiązku.

54. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżoweZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Cennik

ZDARZENIE OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM I KARY UMOWNE

A. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 200,00

B. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy:

i. Klasa B, C 70,00

ii. Klasa D i pozostałe samochody 100,00

C. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka 200,00

D. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka 500,00

E. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu 200,00

F. Brak kołpaka nieoryginalnego 20,00

G. Brak kołpaka oryginalnego 80,00

H. Brak panela do radia 300,00

I. Brak dokumentów technicznych 200,00

J. Uzupełnienie brakującego paliwa w/g cennika BP Express + 35%

K. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 200,00 kara umowna

L. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + marża 15%

M. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 2 500,00

N. Palenie tytoniu w samochodzie 250,00 kara umowna

O. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 250,00 kara umowna

P. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem 250,00 kara umowna

R. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP 100,00 za każdą dobę pobytu samochodu za granicą - kara umowna

S. Zwłoka w zwrocie samochodu Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki - kara umowna;

Ceny podane są w PLN, do kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

Partnerzy

przeprowadzki warszawa transport warszawa
parking lotnisko okęcie parking okęcie
ogłoszenia samochodowe ogłoszenia samochodowe


Rezerwacja on-line

Wybierz klasę samochodu (patrz cennik)

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

E-mail


Miejsce odbioru

Data odbioru (rok - miesiąc - dzień)


Miejsce zwrotu

Data zwrotu (rok - miesiąc - dzień)


Przepisz kod*

Copyright © 2007 AutoOK wypożyczalnia samochodów     Design projektowanie www